Müqavilə hüququ

Müqavilə hüququ xidmətləri əmək müqavilələri, xidmət müqavilələri, müqavilələrin ekspertizası və bu hüquqla bağlı olan digər xidmətləri əhatə edir. Əşyanın özgəninkiləşdirilməsi zamanı göstərilən hüquqi xidmət də bura daxildir.